Nastavenie cookies
Táto webová stránka používa súbory cookies
V informáciách o súboroch cookies sa dozviete, na aké účely cookies využívame a ako s nimi nakladať.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky Spoločnosti:

Clyde s.r.o.

So sídlom Klincová 35 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

Identifikačné číslo: 55421237

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 169161/B

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.alori.sk

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Internetový obchod umiestnený na doméne alori.sk prevádzkuje spoločnosť Clyde s.r.o., so sídlom Klincová 35 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, ktorá je súčasne doručovacou adresou pre kupujúceho, IČO 55421237, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 169161/B. Prevádzkovateľ identifikovaný v tomto bode Článku I Obchodných podmienok je súčasne predávajúcim.

1.2. Predávajúci vydáva nasledujúce obchodné podmienky (ďalej ako “OP”), upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim, vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku (ďalej ako “zmluva“), výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho využitím domény alori.sk.

1.3. Kupujúcim je fyzická osoba/spotrebiteľ, ktorá využíva internetový obchod pri kúpe tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, mimo prevádzkových priestorov predávajúceho podľa zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka, v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v jeho aktuálne časovej verzii (ďalej ako “z. č. 102/2014”) a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Kupujúcim je aj právnická osoba, ktorá využíva internetový obchod pri kúpe tovaru podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

1.4. Tieto OP poskytujú predávajúcemu predzmluvné informácie v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 z. č. 102/2014, predmetom ktorých je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu alori.sk. Časť zmluvy sa riadi týmito OP.

1.5. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, predávajúcim a právnickou osobou výslovne neupravené týmito OP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ.“), z. č. 102/2014, ako aj inými súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky, to je

 • a)zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „ObZ“).
 • b)zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov
 • c)zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov.

1.6. Orgánom štátnej kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), ktorá je spolu s inými orgánmi štátnej správy od 1. 2. 2016 orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.7. SOI sa člení na Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave a inšpektoráty, tie, ako aj ďalšie podrobné informácie nájdete na webovej stránke: www.soi.sk.

2. Pojmy a ich význam

2.1. Predávajúci a súčasne prevádzkovateľ internetového obchodu na doméne alori.sk je spoločnosť Clyde s.r.o., so sídlom Klincová 35 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov.

2.2. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje produkty ponúkané predávajúcim, je to spotrebiteľ alebo podnikateľ, živnostník.

2.3. Spotrebiteľ je fyzická osoba v zmysle § 2 písm. a) z. č. 102/2014 a v zmysle § 52 ods. 4 OZ nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, alebo inej podnikateľskej činnosti. Od predávajúceho si kupuje výrobok/výrobky. Má právo v zmysle § 3 z. č. 102/2014 na uplatnenie reklamácie (ďalej ako „kupujúci“).

2.4. Spotrebiteľ je aj právnická osoba, ktorá nakupuje produkty predávajúceho (ďalej ako „tovar“) pre svoju vlastnú potrebu, pokiaľ vystupuje voči predávajúcemu obdobne, ako fyzická osoba uvedená v odstavci 3. tohto Článku OP.

2.5. Kupujúci je právnická osoba, kupuje od predávajúceho tovar na účely vykonávania podnikateľskej alebo živnostenskej činnosti. Kupujúci nie je chránený legislatívou ochrany spotrebiteľa, pretože je podnikateľ alebo živnostník, v zmysle § 2 ods. 2 ObZ, je to osoba zapísaná v obchodnom registri, alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu (ďalej ako „kupujúci“).

2.6. Tovar, ktorý si kupujúci kupuje na doméne alori.sk je určený na čistenie, je to spotrebný tovar. Všetok odpad vyprodukovaný počas procesu výroby tohto spotrebného tovaru podlieha postupu na hygienické a ekologické nakladanie s odpadom v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

2.9. Objednávka je vyjadrenie vôle kupujúceho, smerujúca k rozhodovaniu sa o ponuke tovaru pred uzatvorením zmluvy na diaľku, mimo prevádzkových priestorov a pred tým, ako kupujúci odošle objednávku s povinnosťou platby, ak si zvolil platbu kartou online a na základe ktorej sa táto zmluva má uzavrieť.

2.10. Odoslanie riadne vyplnenej objednávky sa považuje za návrh kupujúceho na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim. Doručenie automatizovanej e-mailovej sumarizácie objednávky kupujúcemu bezprostredne po jej uskutočnení sa nepovažuje za prijatie návrhu predávajúcim.

2.11. Zmluva sa považuje za uzatvorenú až doručením potvrdenia predávajúceho o výslovnom prijatí objednávky, odoslaným kupujúcemu, a to do 2 dní od doručenia objednávky.

2.12. Kupujúci má na doméne alori.sk predzmluvné informácie vo forme prostriedku diaľkovej komunikácie o produkte, o jeho hlavných vlastnostiach, použití, odporúčaniach, o cene vrátane DPH, o dátume spotreby a táto forma sa použije aj na uzatvorenie zmluvy. Informácie pre veľkoobchodných partnerov s osobitnou e-mailovou adresou velkoobchod@alori.cz a tel. číslo +421 776 808 997, 3 spôsoby dopravy a ich cenu, 2 spôsoby platby, dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty alebo platbou kartou online.

2.13. Pri platbe platobnou kartou nastali od 1. 1. 2021 zmeny. Národná banka Slovenska a orgány dohľadu v EÚ sa dohodli na prechode na silnú autentifikáciu používateľa platobných služieb. Aj prevádzkovatelia internetových obchodov mali povinnosť implementovať nové technické riešenia, ktoré umožňujú vykonávať silnú autentifikáciu používateľa platobných služieb.

2.14. Poskytovateľom platobných služieb je banka, platobná inštitúcia a inštitúcia elektronických peňazí. Silná autentifikácia používateľa platobných služieb v praxi znamená, že sa používateľ platobnej služby pri vykonávaní platobných operácií platobnými kartami na internete autentifikuje použitím dvoch alebo viacerých autentifikačných prvkov z týchto troch kategórií:

 • 1) heslo, PIN, odpovede na dohodnuté kontrolné otázky;
 • 2) vlastníctvo mobilného telefónu schopného generovať prostredníctvom špecializovanej autentifikačnej aplikácie, alebo prijímať jednorazové heslá, napr. cez SMS, alebo podpisy (tokeny);
 • 3) charakteristické znaky držiteľa platobnej karty, napr. zosnímanie biometrických údajov v podobe odtlačku prstu, hlasu, geometrie tváre klienta

2.15. Banka umožní kupujúcemu vytvoriť si svoj vlastný PIN, ktorý bude zadávať pri platení platobnou kartou.

2.16. Predávajúcemu sa týmto zamedzí možnosť vrátenia ceny za tovar, napr. v prípade odstúpenia o zmluvy spôsobom, ktorý si zvoli kupujúci. Cenu za tovar ako aj poplatok za poštovné bude musieť predávajúci vrátiť kupujúcemu len bankovým prevodom na bankový účet kupujúceho.

2.17. Kúpna cena za tovar je uvedená v príslušnom popise tovaru na doméne alori.sk a v emailovej sumarizácii objednávky. Nezahŕňa náklady na prepravu do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy, ktorý si kupujúci vo svojej objednávke zvolil. Informácia o cene prepravy, vrátane prípadnej ceny dobierky, bude uvedená v objednávke ako aj v emailovej sumarizácii objednávky.

2.18. Kúpna cena je splatná

 • a) do 7 dní od potvrdenia objednávky, v prípade platby platobnou, či kreditnou kartou,
 • b) v deň prebratia tovaru kupujúcim, v prípade platby pri dodaní a prevzatí tovaru na dobierku.

2.19. Pripísanie kúpnej ceny na účet predávajúceho znamená splnenie záväzku kupujúceho uhradiť kúpnu cenu za tovar.

2.20. Potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny vo forme daňového dokladu (faktúry) bude priložené k odosielanému tovaru.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Kúpna zmluva (ďalej ako „zmluva“) je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu kupujúcim na uzatvorenie kúpnej zmluvy formou objednávky, ktorú kupujúci vyplnení a odošle prostredníctvom domény alori.sk predávajúcemu. Kupujúci má možnosť, skôr, než objednávku odošle predávajúcemu, objednávku si skontrolovať, meniť produkt, ktorý pôvodne do objednávky vložil a rozhodol sa pre iný, má v tejto fáze priestor na zistenie a opravovanie chýb vzniknutých pri zadávaní údajov v objednávke. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

3.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti produktu/produktov (ďalej ako “tovar”), platných cien a termínu dodania tovaru, ktorý kupujúci objednávkou požaduje, označené ako "potvrdenie objednávky". Potvrdenie objednávky nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt, alebo uvedie na trh nové verzie tovaru. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do systému predávajúceho, ktoré kupujúci dostane na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky, ale má len informatívny charakter.

3.3. Akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom zmluvy, ďalej údaje o cene a/alebo iných služieb (napr. reklamácia), údaj o dodacej lehote tovaru, názov a adresa miesta, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje. Tieto OP obsahujú informácie a oznámenia podľa Občianskeho zákonníka a z.č. 102/2014. Potvrdenie a odoslanie objednávky nie je možné bez potvrdenia oboznámenia sa s týmito OP a nie je možné bez jasne formulovanej informácie “objednávka s povinnosťou platby”. Kupujúci pri objednávke má možnosť fyzicky potvrdiť, že sa oboznámil s týmito OP, stlačením symbolu .

3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať objednaný tovar v prípade vyčerpania zásob alebo straty schopnosti predávajúceho plniť. O tejto skutočnosti vyrozumie kupujúceho bez zbytočného odkladu, max. do 5 kalendárnych dní.

3.5. Produkty (ďalej ako „tovar“) prezentované na internetovom obchode a na doméne alori.sk sú špeciálne čistiace prostriedky, líšiace sa od klasických čistiacich prostriedkov, boli vyvinuté v spolupráci s univerzitou v Českej republike, pomocou nanotechnológie pre maximálnu účinnosť s minimálnym nebezpečenstvom, obsahujú veľmi malé nano častice, ktoré vďaka svojej veľkosti prechádzajú pri čistení nečistotou a prenikajú nerovnosťami, pórmi čisteného povrchu a rozpúšťajú všetky nečistoty a špiny. Tieto neboli testované na zvieratách. Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné.

3.6. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem OP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom svojej e-mailovej adresy a v prípade úhrady ceny mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený bankový účet, resp. IBAN číslo účtu.

4. Dodanie tovaru

4.1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar kupujúcemu dodať v lehote do 2 pracovných dní, od akceptovania objednávky predávajúcim, podľa bodu 2. Článku II týchto OP. Predávajúci informuje kupujúceho o odoslaní tovaru prostredníctvom e-mailovej adresy kupujúceho. Pri zvolení doručenia tovaru Slovenskou poštou, je zvyčajne tovar dodaný kupujúcemu do 3 pracovných dní, odo dňa jeho expedovania.

 • a) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim;
 • b) v prípade, že kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, alebo záväznej akceptácii objednávky, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky;
 • c) predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve;
 • d) po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a predať tovar tretej osobe;
 • e) miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak;
 • f) v prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v akceptovanej objednávke a v zmluve, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne, alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú prevzatím kupujúci poverí, pre prípad svojej neprítomnosti.

4.2. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 1. tohto Článku OP, odstúpiť od zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú cenu za tovar, vrátane poplatku za poštovné.

4.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane poplatku za dodaciu službu alebo poštovného poplatku za dobierku, prevzatú v priestoroch Slovenskej pošty v mieste bydliska kupujúceho, alebo dobierkou v zásielkovni v mieste bydliska kupujúceho.

4.4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo ním poverená osoba prevezme tovar od dopravcu, ktorého si kupujúci sám zvolil z 3 možností na stránke internetového obchodu s doménou alori.sk

5. Povinnosti predávajúceho

5.1. Predávajúci je podľa § 6 ods. 1 z. č. 102/2014 povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy prostredníctvom e-mailovej adresy kupujúceho. Potvrdenie musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré ustanovuje § 6 uvedeného zákona v tomto bode a v tomto Článku OP.

5.2. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, predávajúci je povinný podľa § 8 ods. 4 z. č. 102/2014 ihneď po prijatí formulára „Odstúpenie od zmluvy“ na e-mailovej adrese info@alori.sk zaslať spotrebiteľovi na jeho e-mailovú adresu potvrdenie o prijatí presne pomenovaného formulára v tomto bode a v tomto Článku OP.

5.3. Ďalej je povinný spotrebiteľovi vrátiť:

 • g) peniaze najneskôr do 14 dní;
 • h) všetky peniaze, vrátane poštovného;
 • i) peniaze vráti na bezhotovostným prevodom bankový účet spotrebiteľa, resp. IBAN číslo účtu, uvedený vo formulári;
 • j) môžu sa dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia peňazí, napr. ak spotrebiteľ platil za tovar dobierkou, predávajúci mu s jeho súhlasom môže vrátiť peniaze bezhotovostne bankovým prevodom.

5.4. Predávajúci je povinný v zmysle § 420 ObZ dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva, a musí ho zabaliť, alebo vybaviť na prepravu, ak je určený v zmluve, tak spôsobom, určeným v zmluve.

5.5. Ak zmluva neurčuje akosť alebo vyhotovenie tovaru, je predávajúci povinný dodať tovar v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v zmluve, alebo ak tento účel nie je v zmluve určený, na účel, na ktorý sa taký tovar spravidla používa.

5.6. Ak zmluva neurčuje, ako sa má tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu, je predávajúci povinný tovar zabaliť, alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký tovar v obchodnom styku, alebo ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru.

5.7. Predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze predtým, než mu bude vrátený tovar, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

5.8. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší možný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim

5.9. Podľa § 616 OZ predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

5.10. Všetky podrobnejšie informácie o vadách a reklamáciách sú prístupné pod odkazom Reklamačný poriadok, dostupnom na doméne alori.sk.

6. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim:

6.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, ktoré predávajú nemôže ovplyvniť, (živelná pohroma, vojna, neočakávané rozsiahle epidemické ochorenia a pod.), pre tieto okolnosti sa splnenie kúpnej zmluvy stáva nemožným a súčasne vylučujú jeho zodpovednosť, ak sa predávajúci na tieto dôvody/okolnosti odvolá, má právo do 14 dní od ich vzniku, odstúpiť od kúpnej zmluvy, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito OP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti kupujúceho okamžite informovať a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet, určený kupujúcim. Odstúpenie od zmluvy nevyžaduje súhlas kupujúceho.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ:

6.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených z. č. 102/2014, a to do 14 dní, odo dňa prevzatia tovaru.

 • a) tovar je spotrebiteľom prevzatý okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním poverená osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
 • b) tovar objednaný spotrebiteľom v jednej objednávke dodáva oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo sa
 • c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

6.3. Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy ustanovuje aj ods. 1 a 2. § 48 OZ. Zmluva, ktorú spotrebiteľ uzatvoril s predávajúcim, ktorý je súčasne dodávateľom, teda osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je v zmysle ods. 1. § 52 OZ spotrebiteľskou zmluvou. Ustanovenia OZ o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia, upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné.

6.4. Odstúpenie od zmluvy nevyžaduje súhlas predávajúcim. Odstúpenie od zmluvy, ako prejav vôle spotrebiteľa, musí dôjsť predávajúcemu, nemusí byť predávajúcim prevzatý. K účinnému doručeniu neprítomnej osobe nie je nevyhnutné, aby sa adresát s prejavom vôle skutočne oboznámil, postačuje, že mal objektívnu možnosť tak vykonať. Občiansky zákonník, ako aj Obchodný zákonník neurčuje v žiadnom ustanovení povinnosť, aby obsahom odstúpenia od zmluvy bolo aj uvedenie dôvodu, pre ktorý príslušná zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Spotrebiteľ môže od zmluvy uzatvorenej na diaľku odstúpiť do 14 dní, od kedy si tovar prevzal, resp. zmluvu uzatvoril.

6.5. Spotrebiteľ je povinný podľa ods. 1 § 10 z. č. 102/2014 zaslať tovar späť predávajúcemu, alebo ho odovzdať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru do 14 dní, odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak spotrebiteľ nevráti tovar vôbec, predávajúci môže voči nemu uplatniť žalobu o vydanie veci na súde.

6.6. Ak predávajúci zistí, že tovar, ktorý mu vrátil spotrebiteľ po odstúpení od zmluvy, je poškodený zavinením spotrebiteľa, môže sa domáhať zodpovednosti za vzniknutú škodu na súde. Táto skutočnosť však nemá vplyv na povinnosť predávajúceho vrátiť spotrebiteľovi všetky uhradené platby podľa ods. 1 § 9 uvedeného zákona v bode 5. tohto Článku OP. Jednostranné započítanie pohľadávky predávajúceho na náhradu škody voči pohľadávke spotrebiteľa na vrátenie všetkých platieb podľa § 9 ods. 1 je vylúčené.

6.7. Spotrebiteľ môže podľa § 7 ods. 5 z. č. 102/2014 odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty 14 dní odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom.

6.8. Spotrebiteľ si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, a to:

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ:

6.9. V prípade, že kupujúci je právnická osoba, bližšie definovaná v bode 5. Článku II týchto OP, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od zmluvy, v závislosti na stave vráteného tovaru, uplynutej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok, akceptovateľných pre obe strany, bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

6.10. Odstúpenie od zmluvy má za následok to, že sa zmluva ruší. Vytvára sa stav, ako keby ani nedošlo k uzatvoreniu zmluvy. Zmluvné strany sú si povinné vrátiť to, čo dostali. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar a predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatené peniaze za tovar.

7. Riešenie sporov

7.1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

7.2. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

7.3. V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo je presvedčený, že predávajúci porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na info@alori.sk alebo poštou na adresu predávajúceho Clyde s.r.o., Klincová 35 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov. Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie v lehote 30 dní, odo dňa odoslania predmetnej žiadosti, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov. Zoznam subjektov nájde spotrebiteľ/kupujúci na www.mhsr.sk

7.4. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, alebo na adresu Slovenskej obchodnej inšpekcii, presnejšie podľa bodu 5. Článku I týchto OP.

7.5. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.

7.6. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

7.7. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.

7.8. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 EUR, alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka, odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho, alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.

7.9. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR.

7.10. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.

7.11. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní, odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.

7.12. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

7.13. Spotrebiteľ môže riešiť prípadné spory aj na online platforme Európskej komisie, ktorá pomôže spotrebiteľom a obchodníkom riešiť spory pri nákupoch cez internet. Platforma Riešenie sporov online (RSO) predstavuje jednotný bod, kde spotrebitelia a obchodníci z EÚ môžu urovnávať spory pri domácich i cezhraničných nákupoch cez internet, a to vďaka tomu, že sú na ňu pripojené vnútroštátne orgány alternatívneho riešenia sporov (ARS), ktoré vymenovali členské štáty na základe kritérií kvality a oznámili ich Komisii. Platformu nájde kupujúci aj predávajúci na ec.europa.eu

8. Zásady ochrany osobných údajov.

8.1. Osobné údaje kupujúceho zákazníka sú spracovávané predávajúcim, ako prevádzkovateľom osobných údajov.

8.2. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je dobrovoľné, avšak nevyhnutné pre účely založenia účtu, využívania uvedených elektronických služieb, uzatvorenia kúpnej zmluvy.

8.3. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov, sú prístupné pod odkazom Podmienky ochrany osobných údajov, dostupnom v internetovom obchode.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu OP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v OP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e- mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, poštou.

9.3. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto OP prečítal, porozumel im v celom ich obsahu a rozsahu a súhlasí s nimi.

9.4. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 18. 1. 2020.

10. Prílohy

10.1. V prípade, že ako kupujúci chcete využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, môže si stiahnuť formulár vo formáte PDF_Verzia_1 alebo vo formáte WORD_Verzia_1, alebo PDF_Verzia_2 alebo vo formáte WORD_Verzia_2.

 • 1) vyplnený formulár pošlete na e-mailovú adresu info@alori.sk, formulár nepodpisujete.
 • 2) V prípade, že sa rozhodnete vyplnený formulár poslať poštou, priamo na adresu spoločnosti Clyde s.r.o., Klincová 35 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov (napíšte ju na obálku presne takto, ako je uvedená v tomto bode), formulár podpíšete.

PRODUKTY
ALORI
PRE VÁS

80%

Až o 80% vyššia účinnosť
ako bežné čističe

Netoxické
a biologicky odbúrateľné

Unikátna
receptúra

Bezpečné a šetrné
k prírode

Vyrobené
u susedov v Česku