Obchodné podmienky

Obchodné podmienky Spoločnosti:

Alori Nano Distribution s.r.o.

So sídlom Zámočnícka 492/2, 779 00 Olomouc

Identifikačné číslo: 07396252

DIČ: SK4120214417

zapísanej v obchodnom Registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 75668

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.alori.cz

1.ÚVODNÉ ustanovenia

1.1.Tyto obchodné podmienky (Ďalej ľan "obchodné podmienky") Obchodnej Spoločnosti Alori Nano Distribution s.r.o., so sídlom Zamečnická 2, Olomouc 779 00, identifikačné číslo: 01792881, zapísanej v obchodnom Registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 68326 (Ďalej ľan "predávajúci") upravujte v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (Ďalej ľan "občiansky zákonník") vzájomnej práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v Súvislosti Alebo na základe Pozemok je možné, ZMLUVY (Ďalej ľan "kúpna zmluva") uzatvárané Medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (Ďalej ľan "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho . Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.alori.

1.2.Obchodní podmienky sa Nevystieraj na prípady, ked osoba, ktora má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou Alebo osobou, ktora koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti Alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolaním.

1.3.Ustanovení odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v Pozemok je možné, zmluva. Odlišné dohodnutím v Pozemok je možné, zmluva maju prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4.Ustanovení obchodných podmienok ŠÚ neoddeliteľne Súčasti Pozemok je možné, ZMLUVY. Kúpna zmluva a obchodné podmienky ŠÚ vyhotovené v Slovenskom jazyku. Kúpna zmluva možné uzavrieť ľan v českom jazyku.

1.5.Znění obchodných podmienok Moze predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie su dotknutej práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2.Uživatelský účet

2.1.Na zaklade registráciám kupujúceho vykonanej na webovej stránke www.alori.cz Moze kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania Moze kupujúci vykonávať objednávaním tovaru (Ďalej ľan "užívateľský účet"). V prípade, že to webové Rozhranie obchodu umožňuje, mozem kupujúci vykonáva objednávaním tovaru tiez bez registráciám Priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2.Při registráciám na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádza správne a pravdivo Všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru ŠÚ predávajúcim považované za správne.

2.3.Přístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4.Kupující nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5.Prodávající môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6.Kupující berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3.Uzavření kúpnej zmluvy

3.1.Veškerá prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2.Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3.Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4.Pro objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä:

3.4.1.Osobní údaje zákazníka: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, adresa dodania.

3.4.2.Specifikaci objednávaného tovaru: názov tovaru, číslo tovaru, množstvo (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.3.Způsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru

3.4.4.Informace o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.5.Před zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "kúpiť". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.6.Prodávající je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.7.Smluvní vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8.Kupující súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

4.Cena tovaru a platobné podmienky

4.1.Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • a) V hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 • b) Bezhotovostne bankovým prevodom na účet predávajúceho č. 2301487077/2010, vedený u spoločnosti Fio banka as (ďalej len "účet predávajúceho");
 • c) Bezhotovostne prostredníctvom platobného systému The Pay

4.2.Společně s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3.Prodávající nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4.V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5.V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6.Prodávající je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7.Případné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8.Je Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.9.Podle zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

5.Odstoupení od kúpnej zmluvy

5.1.Kupující berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

5.2.Nejedná Ak sa o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho reklamace@alori.cz .

5.3.V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.4.V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5.Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6.V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7.Je Ak spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

6.Přeprava a dodanie tovaru

6.1.V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2.Je Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3.Zboží, ktorý je na sklade, odosielame do 2 - 5 pracovných dní od dátumu prijatia objednávky a to v závislosti od zvoleného spôsobu dodania tovaru. Vo výnimočných prípadoch, keď tovar nie je skladom, Vás bude kontaktovať predávajúci za účelom dohodnutia termínu dodania tovaru. O odoslaní je kupujúci vždy informovaný e-mailom v deň odoslania. Z dôvodu veľkého záujmu o tovar môže dôjsť k oneskoreniu dodania. V takom prípade prijmite naše ospravedlnenie. O oneskorenie dodávky alebo vypredania tovaru budete informovaní.

6.4.Cena dopravy bude účtovaná podľa cien a podmienok doručovacích spoločností.

6.5.Způsoby dodanie tovaru

 • b) Slovenská pošta - Balík do ruky
 • Špedícia k Vám domov, alebo do zamestnania (teda miesta, ktoré uvediete ako dodaciu adresu). Rozvoz prebieha celý deň. Podmienkou je uvedenie Vášho tel. Čísla, aby Vás mohol kontaktovať dopravcu v prípade, že bude mať problémy s nájdením adresy a pod. Tovar je odoslaný do 3 pracovných dní. Za zdržanie spôsobené dopravcom nezodpovedáme. Kupujúci je povinný tovar od dopravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne zapísať do dodacieho listu a informovať predávajúceho. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiace o neoprávnenom vniknutí do zásielky počas dopravy sa doporučuje kupujúcemu zásielku neprevziať
Cena zásielky: 5,99 €
Príplatok dobierka: + 2,00 €
 • c) Zásilkova.cz
 • Špedícia na adresu vybrané pobočky Zásilkovna.cz. Tovar je odoslaný do 3 pracovných dní. Po doručení zásielky na vami zvolené výdajné miesto vám Zásilkovna zašle SMS správu a e-mail. Od tejto chvíle môžete zásielku vyzdvihnúť do 7 dní. Za zdržanie spôsobené dopravcom nezodpovedáme. Kupujúci je povinný tovar od dopravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne zapísať do dodacieho listu a informovať predávajúceho. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiace o neoprávnenom vniknutí do zásielky počas dopravy sa doporučuje kupujúcemu zásielku neprevziať a opäť ihneď informovať predávajúceho. Pri prevzatí zásielky v pobočke Zásilkovna.cz obdržíte v balíku okrem objednaného tovaru, formuláre: "Reklamačný list / výmena tovaru / odstúpenie od zmluvy".
Cena zásielky: 3,90 €

6.6.Zásilky, ktoré nám sú vrátené ako nevyzdvihnuté, zasielame znovu iba na Vaše vyžiadanie.

6.7.V prípade opakovaného nevyzdvihnutia objednaného tovaru k odberu zo strany kupujúceho si predávajúci vyhradzuje právo dočasne pozastaviť možnosť voľby osobného odberu pre ďalšie objednávky kupujúceho.

6.8.V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.9.Příjemce je povinný ihneď po prevzatí prekontrolovať obsah zásielky a funkčnosť objednaného tovaru. V prípade zistenia poškodenia zásielky nám ihneď podajte správu (telefonicky na tel: 776 808 997, emailom: info@alori.cz alebo SMS správou)!

7.Práva z chybného plnenia

7.1.Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

7.2.Prodávající zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 • A má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • B sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • C tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 • D je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • E tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3.Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4.Projeví ak sa vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

7.5.Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho v sídle podnikaní.

7.6.Další práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho dostupný na www.alori.cz .

8.Další práva a povinnosti zmluvných strán

8.1.Kupující nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2.Prodávající nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3.K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz .

8.4.Prodávající je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.5.Kupující týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9.Ochrana osobných údajov

9.1.Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2.Kupující súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

9.3.Kupující súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

9.4.Kupující berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.6.Osobní údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7.Kupující potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8.V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

9.8.1.požádat predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

9.8.2.požadovat, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.9.Požádá Ak kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

9.10. Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho na účely uzatvorenia a správy zmluvy a realizáciu dodávky, na plnenie svojich právnych povinností alebo so súhlasom kupujúceho za účelom vylepšovania služieb a ponuky predávajúceho, na marketingové účely vr. zasielanie obchodných oznámení a personalizácia reklamy, príp. iným účelom, na ktorý udelil kupujúci súhlas.

9.11. Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES ( všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky a v súlade so Zásadami nakladania s osobnými údajmi predávajúceho, V ktorých je uvedené, akým spôsobom predávajúci nakladá s osobnými údajmi kupujúceho, aké informácie o kupujúcom ukladá, ako dané informácie využíva a komu ich prípadne odovzdáva. Zásady pre nakladanie s osobnými údajmi taktiež obsahujú výpočet všetkých práv kupujúceho v súvislosti so spracovaním osobných údajov, hlavne. Potom právo na informácie, opravu, vymazanie či právo súhlas so spracovaním kedykoľvek odvolať.

9.12. V súvislosti so spracovaním osobných údajov predávajúci prehlasuje, že (i) spracováva osobné údaje v súlade s požiadavkami stanovenými právnymi predpismi; (Ii) zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracovávať osobné údaje zaviazali k mlčanlivosti alebo aby sa na ne vzťahovala zákonná povinnosť mlčanlivosti; (Iii) vykonal vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil potrebnú úroveň zabezpečenia osobných údajov; a (iv) v prípade porušenia bezpečnosti osobných údajov s rizikom pre práva a slobody fyzických osôb informuje dozorný orgán, príp. dotknuté osoby.

10.Zasílání obchodných oznámení a ukladanie cookies

10.1.Kupující súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2.Kupující súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11.Doručování

11.1.Kupujícímu môže byť doručovaný na elektronickú adresu kupujúceho.

12.Závěrečná ustanovenia

12.1.Pokud vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2.Podle zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

12.3.Je Keď niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

12.4.Provozní doba internetového obchodu je nepretržite od 0.00 do 24.00 hod. Denne.

12.5.Kupní zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.6.Přílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.7.Kontaktní údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Zámočnícka 492/2, 779 00 Olomouc, adresa elektronickej pošty info@alori.cz , telefón +420 776 808 997.

12.8.Tyto obchodné podmienky sú platné od 7.3.2020.

13.Zpracování osobných údajov

13.1.Prodávající spracováva osobné údaje kupujúceho na účely uzatvorenia a správy zmluvy a realizáciu dodávky, na plnenie svojich právnych povinností alebo so súhlasom kupujúceho za účelom vylepšovania služieb a ponuky predávajúceho, na marketingové účely vr. zasielanie obchodných oznámení a personalizácia reklamy, príp. iným účelom, na ktorý udelil kupujúci súhlas.

13.2.Zpracování osobných údajov prebieha v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky a v súlade so Zásadami nakladania s osobnými údajmi predávajúceho, v ktorých je uvedené, akým spôsobom predávajúci nakladá s osobnými údajmi kupujúceho, aké informácie o kupujúcom ukladá, ako dané informácie využíva a komu ich prípadne odovzdáva. Zásady pre nakladanie s osobnými údajmi taktiež obsahujú výpočet všetkých práv kupujúceho v súvislosti so spracovaním osobných údajov, hlavne. Potom právo na informácie, opravu, vymazanie či právo súhlas so spracovaním kedykoľvek odvolať.

13.3.V pri spracovaní osobných údajov predávajúci prehlasuje, že (i) spracováva osobné údaje v súlade s požiadavkami stanovenými právnymi predpismi; (Ii) zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracovávať osobné údaje zaviazali k mlčanlivosti alebo aby sa na ne vzťahovala zákonná povinnosť mlčanlivosti; (Iii) vykonal vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil potrebnú úroveň zabezpečenia osobných údajov; a (iv) v prípade porušenia bezpečnosti osobných údajov s rizikom pre práva a slobody fyzických osôb informuje dozorný orgán, príp. dotknuté osoby.

PRODUKTY
ALORI
PRE VÁS

80%

Až o 80% vyššia účinnosť
ako bežné čističe

Netoxické
a biologicky odbúrateľné

Unikátna
receptúra

Bezpečné a šetrné
k prírode

Vyrobené
u susedov v Česku