Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti:

ALORI NANO DISTRIBUTION S.R.O.

so sídlom Zámečnická 492/2, CZ-779 00 Olomouc

IČ: 07396252

DIČ: CZ07396252

zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiell C, vložka 75668

pre predaj tovaru prosrtedníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.alori.sk


1.Úvodné ustanovenie

1.1.Tieto obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Alori Nano Distribution, s.r.o so sídlom Zámečnická 492/2, Olomouc 779 00, identifikační číslo: 07396252, zapísanej v obchodnom registri, vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 75668 (ďalej len "Predávajúci"), upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len "OZ") vzájomne práva a povinnosti zmluvných stran vzniknutých v súvislosti alebo na základe kupnej zmluvy (ďalej len "Zmluvy") uzatvorenej medzi Predávajúcim a ďalšou fyzickou osobou (ďalej len "Kupujúci") prostedníctvom internetového obchodu Predávajúceho. Internetový obchod je prevádzkovaný Predávajúcim na webovej stránke, umiestnenej na internetovej adrese www.alori.cz, a to v rozsahu webovej stránky. (ďalej len "webový rozsah obchodu").

1.2.Obchodné podmienky sa nevzťahujú na Kupujúcich právnické osoby, ktoré nakupujú produkty od Predávajúceho v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo zamestnania.

1.3.Ustanovenia odlišné od Obchodných podmienok sa môžu dohodnúť v zmluve. Odchylné dohodnutia v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami Obchodných podmienok.

1.4.Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťoi zmluvy. Zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v českom a slovenskom jazyku. Zmluvu v slovenskom jazyku uzatvára Predávajúci s druhou stranou, Kupujúcim, ktorého trvalý pobyt je na území Slovenskej republiky.

1.5.Predávajú je oprávnený znenie Obchodných podmienok meniť, dolňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnost,i vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.


2.Uživateľský účet

2.1.Na základe registrácie, prevedenej Kupujúcim na webovej stránke obchodu, môže Kupujúci vstúpiť do svojho užívateľského rozhrania,.môže tovar objednávať (ďalej len "Užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie umožňuje, Kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie, priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2.Kupujúci, ktorý sa chce zaregistrovať na webovom rozhraní obchodu, je povinný pri registrácii na webovom rozhraní obchodu a pri objednávaní tovaru uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je ďalej povinný, pri akejkoľvek zmene, ním uvedené údaje aktualizovať. Údaje, v Užívateľskom účte, uvedené Kupujúcim, sú Predávajúcim pri objednávaní tovaru považované za správne a pravdivé.

2.3.Prístum k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k informáciám, ktoré sú nevyhnutné k prístupu do jeho Užívateľského účtu.

2.4.Kupujúcie nie je oprávnený, umožniť tretím osobám využívanie Užívateľského účtu.

2.5.Predávajúci je oprávnený Užívateľský účet zrušiť, predovšetkým v prípade, keď Kupujúci dlhšie ako 1 rok Užívateľský účet nevyužíva, alebo v prípade, kedy Kupujúci poruší svoje povinnosti, vyplývajúce zo zmluvy, vrátane Obchodných podmienok.

2.6.Kupující berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí bbyť dostupný neptetržiteě, a to hlavne s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwárového a softwárového vybavenina Predávajúceho, ako aj pre nutnú údržbu hardwárového a softwárového vybavenia tretích osôb.


3.Uzatvorenie Kúpnej zmluvy

3.1.Akákoľvekprezentácia tovaru umiestnená na webovomm rozhraní obchodu, má informatívny charakter a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť zmluvu, ktorá by sa výslovne týkala tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 OZ sa v takomto prípade nepoužije.

3.2.Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, vrátane uvedených cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru. Aj v prípade, že predmetný tovar svojou podstatou, nemôže byť vrátený prostredníctvom pošty. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru sú platné počas doby, v ktorej sú na webovom rozhraní obchodu zobrazované. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzatvoriť zmluvu podľa dohovorených individuálnych podmienok.

3.3.Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch, súvisiach s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch, súvisiacich s balením a dodaním tovaru, uvedené ve webovom rozhraní obchodu, platiav prípadoch doručovania tovaru v rámci územia Českej republiky a Slovenskej republiky.

3.4.Kupujúci pri objednávaní tovaru na webovom rozhraní obchodu, vyplní objednávkový formulár, ktorý predovšetkým obsahuje nasledovné údaje:

a)osobné údaje zákazníka, ako meno, piezvisko, adresa, telefón, e-mail, adresa dodania,

b)pecifikáciu objednávaného tovaru, názov tovaru, číslo tovaru, množstvo (Kupujúci na webovom rozhraní obchodu "vloží" objednávaný tovar do elektronického nákupného košíka),

c)spôsob zaplatenia kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednávaného tovaru,

d)informáciu o nákladoch súvisiach s dodaním tovaru (ďalej len "Objednávka").

3.5.Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu, má Kupujúci možnosť prekontrolovať údaje, které do Objednávky vložil a meniť ich, Kupujúci ma ďalej možnosť chyby, vzniknuté pri zadávaní údajov do Objed-návky, zisťovať a opravovať ich. Kupujúci pošle Objednávku Predávajúcemu kliknutím na tlačítko "kúpiť". Pre Predávajúceho sú údaje, uvedené v Objednávke, považované za správne a pravdivé. Predávajúci po prijatí Objednávky bezodkladne Kupujúcemu potvrdí jej prijatie, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho, ktorá je uvedená Kupujúcim v Užívateľskom účte alebo v Objednávke.

3.6.Predávajúci je vždy oprávnený, v závislosti od charakteru Objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu), požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie Objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

3.7.Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením prijatia Objednávky (akceptáciou), ktorú Predávajúci pošle Kupujúcemu na adresu elektronickej pošty Kupujúceho.

3.8.Pri uzatváraní zmluvy Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady vzniknuté Kupujúcemu použitím komunikačných prostiedkov na diaľku a v súvislosti s uzatvorením zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), Kupujúci si hradí sám.


4.Cena tovaru a platobné podmienky

4.1.Cenu tovaru a prípadné vzniknuté náklady, súvisiace s donaním tovaru v zmysle zmluvy, môže Kupujúci Predávajúcemu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

a)v hotovosti na dobierku, v mieste, ktorú Kupujúci určil v Objednávke;

b)bezhotovostne bankovým prevodom na účet Predávajúceho č. 2301487077/2010, vedený vo finančnejn inštitúciii Fio banka, a.s. (ďalej len "Účet Predávajúceho");

c)bezhotovostne prostrednictvom platebného systému The Pay. (Myslíte tým PayPal, ak áno, uvádzakte, prosím PayPal; poznámka prekladateľa).

4.2.Kupujúci je povinný Predávajúcemu súčasne zaplatiť s kúpnou cenu, náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak výslovne nie je uvedené inak, kúpnou cenou sa ďalej rozumejú aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3.Predávajúci od Kupujúceho nevyžaduje zálohu alebo inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie bodu 4.6 Obchodných podmienok, ktoré sa týka povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4.V prípade platby v hotovosti alebo platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.

4.5.Kupujúci je povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru pri bezhotovostnej platbe s uvedením variabilného symbolu platby. Záväzok Kupujúceho pri bezhotovostnej platbe je splnený dňom pripísania príslušnej platby na účet Predávajúceho.

4.6.Predávajúci je oprávnený požadovat, predovšetkým v prípade, kedy Kupujúci dodatočne nepotvrdil Ob-jednávku (bod. 3.6), uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred dňom odoslania tovaru Kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 OZ sav takomto prípade nepoužije.

4.7.Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu, nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8.Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, Predávajúci vystaví Kupujúcemu v súvislosti s platbami realizovanými na základe zmluvy daňový doklad, faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci Kupujúcemu vystaví daňový doklad, faktúru po uhradení kúpnej ceny tovaru a pošle ju Kupujúcemu v elektronickej podobe na jeho elektronickú adresu.

4.9.Predávajúci je povinný vystaviť Kupujúcemu v zmysle zákona o evidencii tržieb pokladničný doklad. Platbu je povinný zaevidovať ako prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 (slovom štyridsiatich ôsmych) hodín.


5.Odstúpenie od zmluvy

5.1.Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 OZ písm. d) o dodaní tovaru, které bolo upravené podľa požiadaviek Kupujúceho alebo pre jeho osobu (doplnené v zmysle nového OZ; poznámka prekladateľa). nie je možné odstúpiť od zmluvy. [...ktorý podlieha rýchlej skaze, ⃰ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, ⃰od Kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý Kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, a od ⃰Kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal]. (⃰prečo uvádzate irelevantné infomácie, ktoré nesúvisia s charakterom produktu spoločnosti ALORI? Je to zbytočné a zavádzajúce; poznámka prekladateľa; časti uvedené v hranatej zátvorke, odporúčam vyhodiť⃰).

5.2.Ak nejde o prípad uvedený v bode 5.1 alebo o iný prípad, kedy nie je možné od zmluvy odstúpiť, má Kupujúci právo, v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 OZ od zmluvy odstúpiť v lehote 14 (slovom štrnástich) dní odo dňa prevzatia tovaru, v prípade, kedy je na základe jednej zmluvy a jednej Objednávky niekoľko druhov tovaru, alebo dodanie niekoľkých častí tovaru, lehota začína plynúť odo dňa prevzatia posledného dodania tovaru. V prípade zmluvy, ktorej predmetom je pravidelné opakované dodanie tovaru, plynutie lehoty na odstúpenie od zmluvy, začína plynúť odo dňa prevzatia prvého dodania tovaru Kupujúcim. (toto som dopísala v zmysle ust. § 1829 NOZ ČR; poznámka prekladateľa). Aj dôjde k odstúpeniu od zmluvy, zmluvné strany sú povinné si vzájomne vrátiť poskytnuté plnenie. To znamená, Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcimu tovar a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu peniaze. Odstúpenie od zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete, a to bezodkladne. Na odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný Predávajúcim, tento je prílohou Obchodných podmienok. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci poslať, okrem iného, na adresu prevádzkarne (sídla) Predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty Predávajúceho info@alori.sk.(neviem si predstaviť, keďže som sa na túto mailovú adresu pozrela, ako zaregistrovaná a prihlásená, ako pošle kupujúci rozsahu tejto mailovej adresy odstúpenie od zmluvy!? Máte dostupný formulár, ako ho odstupujúci priloží na mailovej adrese info@alori.sk?; nepriloží, pretože takáto možnosť tam nie je; odstúpenie od zmluvy je právným konaním a musí mať právnu formu, v písomnej podobe; prekonzultujte, prosím; vidím, že akceptujete nový OZ od roku 2014. Vami citovaný § 1829 ods. 1 je správny, tento definuje základné predpoklady na právo Kupujúceho odstúpiť od zmluvy do 14 dní, táto definícia je stručná, a preto sa doplňuje § 1818. Citujem: "Toto ustanovení pak doplňuje druhá věta § 1818, která výslovně zakotvuje, že „má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy…, nevyžaduje se, aby uvedl důvod, a s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih.“ Toto znamená, že se skutečně jedná o oprávnění spotřebitele, za jehož výkon nemůže být takový spotřebitel ze strany obchodníka nijak smluvně postihován (smluvní pokutou či jinou sankcí).

5.3.V prípade odstúpenia od zmluvy Kupujúcim podľa bodu 5.2 Obchodných podmienok sa zmluva od jej počiatku ruší. Kupujúci je povinný tovar Predávajúcemu vrátiť do 14 (slovom štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, vrátane nákladov na dodanie tovaru, ktoré od Kupujúceho na základe zmluvy prijal, avšak nie náklady súvisiace s prepravou tovaru. Predávajúci v zmysle ust. § 1832 ods. 1 OZ je povinný bezodkladne Kupujúcemu vrátiť všetky peniaze, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. V zmysle ust. § 1832 ods. 4 OZ, pokiaľ Predávajúci neponúkol Kupujúcemu možnosť osobného vyzdvihnutia si tovaru späť, Predávajúci je oprávnený vrátenie peňazí zadržať, a to doby, kedy Kupujúci tovar vráti späť, alebo Kupujúci preukážže, že tovar odoslal späť.

5.4.V zmysle ust. § 1832 ods. 1 OZ Predávajúci vráti Kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak Kupujúci s tým súhlasí a pokiaľ Kupujúcemu nevzniknú týmto ďalšie náklady.(máte prosím, Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy; poznámka prekladateľa; pokiaľ ste mu v zmysle občianskeho zákonníka ČR dali k dipozícii Poučenie, resp. citujem: "Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel". To je zakotvené v ust. § 1820 ods. 1 OZ ČR. Opäť citujem: Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Je fakt, že nemám k dispozícii podmienky uvedené v kúpnej zmluve spoločnosti ALORI, s.,r.o., čo je pre vás ako pre obchodníka dôležité, nový OZ vám stanovuje povinnosť poučiť zákazníka/spotrebiteľa o jeho práve odstúpiť od zmluvy. Táto počovacia povinnosť predávajúceho, to je obchodníka, je zakotvená v ust. § 1820 odst. 1 písm. f) nového OZ ČR. Z toho vyplývá, že pokiaľ by ste si nesplnili poučovaciu povinnosť, spoločnosti ALORI hrozí sankcia, keďže zákazník bez poučenia skutočne môže od zmluvy odstúpiť po veľmi dlhej dobe. Všetky vnútorné dokumenty každej spoločnosti a to učite aj českej, je potrebné aktualizovať, Nový OZ ČR práve v časti Odstúpenie od zmluvy je obsahom prepdpisu č. 89/2012 Zb., ktorého znenie je účinné od 1.12.2018).

5.5. Nárok na náhradu škody, vzniknutej na tovare, Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať do nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6.V prípadoch, kedy Kupujúci má právo v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 OZ, od zmluvy odstúpiť, Pre-dávajúci je taktiež oprávnený od zmluvy kedykoľvek odstúpisť, a to až do doby prevzatia tovaru Kupujúcim. V takomto prípade Predávajúci Kupujúcemu vráti kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, bezhotovostne, na účet uvedený Kupujúcim.

5.7.Ak Kupujúcemu spoločne s tovarom je poskytnutý darček, darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, čo znamená, že ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy Kupujúcim, darovacia zmluva spojená s takýmto darčekom, stráca účinnosť a Kupujúci je povinný Predávajúcemu spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček.(dovolím si feedback na nový OZ ČR a v súvisloti s rozväzovacou podmienkou, uvedenou v tomto bode, že podľa ust. § 548 ods. 2 OZ "rozvazovací se označuje taková podmínka, která podmiňuje zánik právních následků (účinků), které již dříve (v minulosti) nastaly (vznikly); prosím máte aj darovaciu zmluvu so zákazníkom; poznámka prekladateľa; prediskutujte, prosím charakter darčekov spoločnosti ALORI. Má to byť hubka, handrička? Nie je absurdné žiadať darček späť? Pokud se rozvazovací podmínka nesplní (stane se jistým, že se nesplní), budou totiž již nastalé právní následky (účinky) právního jednání existovat (trvat) i nadále, přičemž jejich zánik přestane být podmíněný.


6.Preprava a dodanie tovaru

6.1.V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky Kupujúceho, Kupujúci znáša riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2.Ak je podľa zmluvy Predávajúci povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, Kupujúci je povinný pri dodaní tovar prevziať.

6.3.Tovar zo skladu posiela Predávajúci do 2 až 5 pracovných dní, odo dňa prijatia Objednávky, a to v závislosti na zvolenom spôsobe dodania tovaru. Vo výnimočných prípadoch, kedy tovar nie je v sklade, Predávajúci konataktuje objednávateľa/Kupujúceho za účelom vzájomného dohodnutia termínu dodania tovaru. Kupujúci je vždy informovaný o odoslaní tovaru e-mailom v deň, v ktorom je tovar Kupujúcemu odoslaný. Z dôvodov veľkého záujmu o tovar, môže dôjsť k oneskoreniu dodania. V takomto prípade, Predávajúci Kupujúcemu sa príslušne ospravedlní. Kupujúceho Predávajúci informuje o oneskorení dodania alebo o výpredaji tovaru.

6.4.Cena dopravy je účtovaná podľa cien a podmienok prepravovacej spoločnosti.

6.5.Spôsoby dodania tovaru

a)Prepravná spoločnosť PPL Špedícia k vám domov alebo do zamestnania (do miesta, ktoré uvediete ako dodaciu adresu). Rozvoz prebieha počas celého dňa. Podmienkou je poskytnutie vášho telefónneho čísla, aby Vás prepravca v prípade, že bude mať problémy s nájdením adresy a pod., mohol kontaktovať. Tovar je odoslaný do 3 až 5 pracovných dní. Za zdržanie, spôsobené prepravcom, Predávajúci nezodpovedá. Kupujíci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať obaly, počet balíkov a v prípade akéhokoľvek poškodenia okamžite toto zapísať do dodacieho listu a následne informovať Predávajúceho. V prípade, že Kupujúci zistí porušenie obalu, ktoré nasvedčuje o neoprávnenom zásahu do zásielky počas prepravy, Predávajúci Kupujúcemu odporúča predmetnú zásielku neprevziať a následne Predávajúceho o stave hneď informovať.

Cena zásielky: 3,50 EUR (prepočet aktuálnym kurzom 1 CZK = 0,03890 EUR; poznámka prekladateľa; nevkladať do textu OP)) Príplatok dobierka: + 0,78 EUR (prepočet aktuálnym kurzom 1 CZK = 0,03890 EUR; poznámka prekladateľa)

b)Slovenská pošta - Balík na osobné prevzatie Špedícia k vám domov alebo do zamestnania (do mistea, ktoré uvediete ako dodaciu adresu). Rozvoz prebieha počas celého dňa. Podmienkou je poskytnutie vášho telefónneho čísla, aby vás prepravca v prípade, že bude mať problémy s nájdením adresy a pod., mohol kontaktovať. Tovar je odoslaný do 3 až 5 pracovných dní. Za zdržanie, spôsobené prepravcom, Predávajúci nezodpovedá. Kupujíci je povinný tovar na pošte alebo priamo od doručovateľa Slovenskej pošty riadne prevziať, skontrolovať obaly, počet balíkov a v prípade akéhokoľvek poškodenia okamžite toto toto zapísať do dodacieho listu a následne informovať Predávajúceho. V prípade, že Kupujúci zistí porušenie obalu, ktoré nasvedčuje o neoprávnenom zásahu do zásielky počas prepravy, Predávajúci Kupujúcemu odporúča predmetnú zásielku neprevziať a následne Predávajúceho o stave hneď informovať.

Cena zásielky: 3,46 EUR (prepočet aktuálnym kurzom 1 CZK = 0,03890 EUR; poznámka prekladateľa; do textu obchodných pomienok nedávať, je to len pre vašu informáciu) Príplatok pri dobierke: + 1,56 EUR (detto)

c)Osobný odber Tovarsi môže Kupujúci vyzdvihnúť, po predchádzajäcom zaplatené kúpnej ceny prostredníctvom platobnej brány e-shopu, alebo prevodom na účet Predávajúceho, priamo v sídle spoločnosti na adrese: Zámečnická 2, CZ - 779 00 Olomouc. Ak si Kupujúci zvlí túto možnosť, Predávajúci ho bude kontaktovať e.mailom v deň, kedy vude zásielka pripravená na jej priame osobné vyzdvihnutie. Za tento způsob přepravy neúčtujeme žádný poplatek. ( odporúčam vylúčiť, pre slovenského kupujúceho zbytočné; poznámka prekladateľa)

6.6.Zásielky, ktoré sa Predávajúcemu vrátia, ako nevyzdvihnuté, posiela Predávajúci Kupujúcemu späť výslovne len na jeho požiadanie.

6.7.V prípade opakujúceho sa nevyzdvihnutia objednaného tovaru učeného na osobné prevzatie Kupujúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo na dočasné pozastavenie možnost voľby osobného prevzatia v ďalších objednávkach Kupujúceho.

6.8.V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho musí Predávajúci opakovane Kupujúcemu posielať tovar, alebo iným spôsobom, ktorý nie je uvedený v Objednávke Kupujúceho, Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu náklady spojené s opakovaným posielaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania tovaru Kupujúcemu.

6.9.Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru, skontrolovať jeho obsah, funkčnosť objednaného tovaru a nás-ledne informovať Predávajúceho o jeho prijatí. V prípade, že Kupujúci zistí poškodenie zásielky, je povinný Predávajúceho informovať, napísaním správy prostredníctvo, e-mailu na info@alori.cz, alebo poslaníM SMS správy, alebo telefonicky na tel. č. +421 948 774 524.


7.Práva z plnenia, tkoré je kazové

7.1.V zmysle ust. § 2095 OZ Predávajúci odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení. Ak kvallita nie je dohovorená, Predávajúci plní v kvalite, v preveden, tkoré je vhodné na účel, ktorý zodpovedá zmluve, v iných prípadoch na účel obvyklý. Práva a povinnosti zmluvných strán sa vo vzťadu ku kazom /poškodeniu riadia ust. § 2009 ods. 1 OZ v zmysle ktorého je vec kazová, ak nemá vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a 2096 OZ. Za kaz/poškodenie sa považuje aj plnenie inej veci. Za kaz/poškodenie sa považujú chyby v dokladoch nutných k používaniu veci. Podľa ust. § 2009 ods. 2 OZ, ak vyplýva z prehlásenia Predávajúceho alebo z dokladu o odovzdaní, že Predávajúci dodal menšie množstvo vecí, na chýbajúce veci sa nevzťahujú ustanovenie o kaze/poškodení. Zmluvné strany vo veci práv z kazového/poškodeného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým ust. OZ a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

7.2.V zmysle ust. § 1914 ods. 1 OZ ten, kto plní inému za odmenu, je zaviazaný plniť bez kazov/poškodenia s vlastnosťami obvyklými tak, aby bylo možné použiť predmet plnenia podľa zmluvy, a ak je zmluvným stranám známy účel, aj podľa účelu zmluvy.V zmysle ust § 1914 ods. 2, ak je plnenie kazové/poškodené,Kupujúci/ príjemca má právo z takého plnenia. V zmysle ust. § 1925 OZ právo z kazového/poškodeného plnenia nevylučuje právo na náhradu škody; Kupujúci si musí právo uplatniťho z kazového/poškodeného plnenia uplatniť. Predávající Kupujúcemu je zodpovedný za to, že tovar po prevzatí Kupujúcim, nemá kazy/poškodenia. V zmysle ust. § 1261 OZ ods. 1 Predávajúci Kupujúcemu predovšetkým zodpovedá za to, že v čase, kedy Kupujúci tovar prevzal,.

a)vec/tovar má vlastnosti,na ktorých sa zmluvné strany dohodli, ak chýba dohodnutie, tovar má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na druh tovaru a na základe reklamy Predávajúceho alebo výrobcu,

b)vec/tovar je vhodný na účel, ktorý Predávajúci pre jeho použitie uvádza, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa.,

c)vec/tovar zodpovedá kvalite, alebo prevedeniu zmluvnej vzorky, alebo predlohe, ak kvalita alebo prevedenie boli určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy,

d)vec/tovar zodpovedá množstvu, rozmeru alebo hmotnosti a

e)vec/tovar vyhovuje požiadavkám stanovených právnymi predpismi.

7.3.Ustanovenie v bode 7.2. Obchodných podmienok sa nepoužije na tovar, ktorý je predávaný za nižšiu cenu cenu pre kaz, z dôvodu ktorého bola nižšia cena dohovorená. Na opotrebovaný tovar z dôvodu jeho obvyklého používania, na používanom tovare s vadou, ktorá zodpovedá miere jeho používania alebo opotrebenia, kterú tovar mal v čase prevzatia Kupujúcim, alebo to vyplýva z druhu tovaru. (obsah, resp. časť modrou farbou nie je relevantný na druh tovarov/produktov spoločnosti ALORI, keďže ide o čističe; poznámka prekladateľa; navrhujem vylúčiť)

7.4.V zmysle ust. § 1261 ods 2 OZ Kupujúci je oprávnený uplatniť si právo z kazu/poškodenia, ktoré sa objavili na spotrebnovm tovare počas doby doby 24 (slovom dvadsiatich štyroch) mesiacov od jeho prevzatia. Ak sa kaz/poškodenie prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa jeho prevzatia, má sa zato, že tovar bol kazový/poškodený už pri prevzatí.

7.5.Ďalšie práva a a povinnosti zmluvných strán, súvisiace s reklamáciu kazového/poškodeného tovaru upravuje Reklamačný poriadok Predávajúceho, ktorý je Kupujúcemu k dipozícii na nahliadnutie na www.alori.sk.


8.Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1.Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru, zaplatením jeho celej kúpnej ceny.

8.2.Predávajúci voči Kupujúcemu nie je viazaný žiadnym kódexom správania tak, ako ho ustanovuje § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

8.3.Subjektom, ktorý zabezpečuje mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov je Česká obchodní inspekce. Cieľom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je dospieť k dohode strán. Mimosúdne spotrebiteľské spory, ktorý vyplývajú z Kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, zabezpečuje príslušná Česká obchod-ní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4.Predávajú je oprávnený tovar predávať na základe živnostenského oprávnenia, vydaného Živnostenským úradom. Živnostenský úrad prevádza aj kontroly podnikateľských subjektov. Česká obchodní inspekce vykonáva vo vymedzenom rozsahu, okrem iného, dozor nad dodržiavanímzákona č. 634/1992 Sb. o ochrane spotrebiteľa v v znení neskorších predpisov. Dozor nad dodžiavaním ochrany osobných úsajov vykonáva Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.5.Kupujuci týmto preberá na sena nebezpečiezmeny okolností podľa ust. § 1765 ods. 2 OZ. Kupujúci berie na vedomie, že môže objektívne dôjsť k nebezpečiu podstatnej zmeny, ktoré v jeho životnej sitácii a tieto sa dotkli aj jeho finančnej situácie. Tieto zmeny pri uzatváraní zmluvy nemohol predpokladať, vznikli až počas doby po uzatvorení zmluvy. Kupujúvi berie na vedomie, že takéto okolnosti neoprávňujú Kupujúcejo odložiť zaplatenie kúpnej ceny tovaru, vrátane jeho dodania, na účet Predávajúceho, keďte predmetný tovar si Kupujúci objednal. Kupujúci berie na vedomie, že zmluvou je zaviazaný Predávajúcemu a je povinný správať sa podľa toho, čo si v zmluve s Predávajúcim dohovorili.


9.Informácia o spracovaní osobných údajov

Dňom 24. apríla 2019 má Česká republika nové pravidlá v oblasti ochrany súkromia. Tieto sa riadia zákonom č. 110/2019 Zb. zákon o spracovaní osobných údajov, ktorý sa stáva účinným od 24.4.2019 (ďalej len "z.č. 110/2019") Tento zákon spracováva príslušné predpisy Európskej únie (EÚ) a zároveňpriamo nadväzuje na použiteľný predpis EÚ o naplnení práva každého na ochranu súkromia, upravuje práva a povinnosti pri spracování osobných údajov. Tento zákon upravuje spracovanie osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

9.1.Vzmysle ust. § 3 z.č. 110/2019 Kupujúci je subjektom údajov ako fyzická osoba, na ktorú sa osobné údaje vzťahujú. Predávajúci je povinný pri spracovaní osobných údajov sa riadiť nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Predávajú je súčasne Správcom osobných údajov Kupujúceho a v zmysle ust. § 5 z.č. 110/2019 je oprávnenýmá spracovávať osobné údaje Kupujúceho pri plnení právnej povinnosti alebo pri výkone svojej pôsobnosti. V zmysle ust. § 7 z.č. 110/2019 sa stáva aj dieťa dovŕšením svojho 15. roka, v súvislosti s ponukou služieb, spôsobilé na súhlas so spracovaním jeho osobných údajov.

9.2.V zmysle ust. § 18 z.č. 110/2019 Predávajúci/Správca môže pri spracovaní osobných údajov na účely svojej povinnosti a na účely výkonu svojho podnikania informovať Kupujúceho akýmkoľvek vhodným spôsobom o svojej identite, medzi tieto spôsoby patria aj grafické označenia, ústne informácie, alebo iné vhodné spôsoby informácií o Predávajúcom/Správcovi. Pričom poučenie Predávajúceho/Správcu je dostačujúce vtedy, ak je toto poučenie o právach údajov Kupujúceho a ďalších skutočnostiach, potrebných na ochranu jeho práv v rozsahu, ktorý zodpovedá verejne dostupnému spôsobu, umožňujúcim diaľkový prístup.

9.3.V zmysle ust. § 19 ods. 1 z.č. 110/2019 stačí, aby Kupujúci/Správca zverejnil informácie o vykonávaní spracovana osobných údajov, ako aj iných právach obvyklým spôsobom a diaľkovým prístupom.

9.4.V zmysle ust. § 19 ods. 2 z.č. 110/2019 možnosť na prístup k osobným údajom a k ich zodpovedajúcemu rozsahu sa nepoužije, ak ide o osobné údaje, ktoré Predávajú/Správca neuverejnil a spracoval ich výlučne na účel plnenia Kupujúceho/Správcu z výkono svojho podnikania. Predávajúci /Správca može vylúčiť prístup k osobným údajom v odôvodnených prípadoch, predovšetkým, ak by malo dôjsť k ohrozeniu, alebo zmareniu účelu spracovania osobných údajov, alebo prístup by si vyžadoval neprimerané úsilie.

9.5.V zmysle ust. § 21 ods. 1 z.č. 110/2019 informovanie o oprave a výmaze spracovania osobných údajov na účely výkonu podnikania Predávajúceho/Správcu, uskutočňované spôsobom, umožňujúcim diaľkový prístup, Predávajúci/Správca je povinný oznámiť Kupujúcemu opravu, výmaz alebo obmedzenie spracovania osobných údajov. Predávajúci/Správca môže túto povinnosť splniť aj uvedením údajov o dobe poslednej aktualizácie obsahu, v ktom sú, alebo boli osobné údaje uvedené, alebo iným vhodným opatrením.

9.6.V zmysle ust. § 21 ods. 2 z.č. 110/2019 Predávjúci/Spravca opravu , výmaz alebo obmedzenie spracovania osobných údajov v ich zodpovedajúcom rozsahu a taktiež podľa čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 oznamuje Kupujúcemu, ktorého osobné údaje spracováva na účely práv a povinnosti, vyplývajúch zo zmluvy a pre výkon podnikania Predávajúceho/Správcu len v prípade, ak je to potrebné a oznámenie si nevyžaduje neprimerané úsilie. V prípade, že si Kupujúci uplatní právo na výmaz alebo opravu svojich osobných údajov, ktoré sú spracované na účely práv a povinnosti, vyplývajúcich zo zmluvy a výkonu podnikania Predávajúceho/Správcu, postupuje Predávajúci/Správca podľa Občianskeho zákonníka.

9.7.Ust. § 22 ods. 1 z.č. 110/2019 vymedzuje obmedzenie práva na námieku. Kupujúci je oprávnený podať námietku v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov len proti konkrétnemu sprístupneniu, alebo uverejneniu svojich osobných údajov; Kupujúci musí uviesť konkrétne dôvody, ktoré sú dôkazom oprávneného záujmu Kupujúceho na ochranu svojich osobných údajov a slobôd nad záujmom takéhoto sprístupnenia alebo uverejnenia.

9.8.V zmysle ust. § 22 ods. 2 z.č. 110/2019 v prípade, že Kupujúci podal námietku, Predávajúci/Správca je povinný takéto sprístupnenie alebo uverejnenie ukončiť, pokiaľ má zato, že Kupujúci dokázal, že nad záujmom na tomto uverejnení v danom prípade prevažuje oprávnený záujem na ochrane práv a slobôd Kupujúceho. Predávajúci/Správca bez zbytočného odkladu informuje Kupujúceho o tom, či jeho námietke vyhovel.

9.9.Predávajúci/Správca spracováva osobnú údaje Kupujúceho v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, v prípade, že mu bolo pridelené identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefonne číslo a so spracovaním týchto osoných údajov súhlaasil.

9.10.Predávajúci/Správca vykonáva spracovávanie osobných údajov na účely realizácie práv a povinností , plynúcich zo zmluvy a na vytvorenie užívateľského účtu. Kupujúci súčasne súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov Predávajúcim na účely posielania informácií a obchodných oznamov Kupujúcim/Správcom. Súhlas na spracovanie osobných údajov v celom rozsahu nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

9.11.V zmysle ust. § 46 ods. 1 z.č. 110/2019 Predávajúci/Správca plní svoju povinnosť pri zabezpečovaní osobných údajov Kupujúceho technickými a organizačnými opatreniami, ktoré zabraňujú neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom Kupujúceho, k ich zmene, zničeniu, strate, neoprávnenému prenosu alebo inému neoprávnenému spracovaniu alebo zneužitiu. Túto povinnosť Predávajúci/Správca plní aj po skončení spracovania osobných údajov.

9.12.Predávajúci/Správca disponuje technickými a organizačnými opatreniami na zabezpečenie ochrany osobných údajov v súlade so zákonom a ďalšími právnymi predpismy. Predávajúci/Správca vedie o prijatých technických a organizačných opatreniach dokumentáciu, ktorú uchováva ju počas doby spracovania osobných údajov Kupujúceho.

9.13.Predávajúci/Správca v rámci opatrení uvedených v bode 9.11. až 9.12. pusudzuje aj riziká, v zmysle ust, § 46 z.č. 110/2019 a tieto sa týkajú

a)plnenia pokynov na spracovanie osobných údajov osobami, ktoré majú bezprostredný prístup k osobným údajom,

b)zabráneniu neprávneným osobám pristupovať k osobným údajom a k prostriedkom pre ich spracovanie,

c)zabráneniu neoprávneného čítania, vytvárania, kopírovania, prenosu, úprave alebo vymazaniu záznamov, obsahujúcich osobné údaje a

d)opatrenia, ktoré umožnia určiť, overiť komu boli osobné údaje postúpené.

9.14.Predávajúci/Správca pri automatizovanom spracovaní osobných údajov, v rámci opatrení hore uvedných plní ďalej svoje povinnosti v zmysle ust. z.č. 110/2019, a to

a)zabezpečuje, aby systém automatizovaného spracovania osobných údajov používala len oprávnená fyzická osoba,

b)zabezpečuje, aby oprávnená fyzická osoba mala prístup len k osobným údajom, zodpovedajúcim jej oprávneniu, a to na základe zvláštneho uživatelského oprávnenia, zriadeného výlučne pre túto osobu,

c)vytvára elektronické záznamy, ktoré umožnia určiť a overiť kedy, kým a z akého dôvodu boli osobné údaje zaznamenané alebo iným spôsobom spracované a

d)zabraňuje neoprávnenému prístupu k dätovým nosičom.

9.15.V zmysle ust. § 45 z.č. 110/2019 § 47 zamestnanci Predávajúceho spoločnosti ALORI NANO DISTRIBUTION, s.r.o./ Správcu (ďalej len "Spoločnosť") spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy so Spoločnosťou/Správcom v rámci plnenia zákonom stanovených oprávnení a povinností osôb, prichádzajúcich do styku s osobnými údajmi v Spoločnosti. tieto osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o organizačných a technických opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnost osobných údajov. Povinnost mlčanlivosti trvá aj po skončení zamestania alebo predmetj činnosti.

9.16.V zmysle ust. § 48 z.č. 110/2019 Predávajúci/Správca plní svoju povinnosť aj vo vykonaní výmazu osobných údajovm akonáhle pominie účel, na ktorý boli osobné údaje spracované, alebo na základe žiadosti Kupujúceho, a to v zymsle ust. § 49 z.č. 110/2019.

9.17.V zmysle ust. § 49 z.č. 110/2019 § 49 každý Kupujúci má právo na ochranu údajov, každý Kupujúci ako subjekt, ktorý je presvedčený o tom, že Predávajúci/Správca spracováva jeho osobné údaje v rozpore s ochranou jeho súkromého a osobného života a hlavne, ak sú jeho osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, má Kupujúci právo

a)požiadať Predávajúceho/Správcu o vysvetlenie, alebo

b)žiadať, aby Predávajúci/Správca odstránil vzniknutý stav, predovšetkým opravou, doplnením alebo výmazom svojich osobných údajov.

1)Ak žiadosť Kupujúceho je oprávnená, Predávajúci/Správca bez zbytočného odkladu odstráni chybový stav.

2)Ak Predávajúci/Správca porušil povinnosti, ktoré mu stanovuje zákon, zodpovedá záujmu spoločne a bez rozdielov.

3)Predávajúci/Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať Kupujúceho o jeho žiadosti a o oprave,doplneniu alebo výmaze.

9.18.V zymsle ust. § 50 z.č. 110/2019 má Česká republika zriadený Úřad ktorý je ústredným správnym úradom na ochranu osobných údajov v rozsahu stanovenom týmto zákonom, mezinárodnými zmluvami, ktoté sú súčasťou právneho sytému Českej republiky a priamo použitelnými predpismi EÚ. Sidlom Úradu je Praha. Činnosť Úradu je špecifikovaná v ust. § 54 z.č. 110/2019 vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov podľa hlavy II v jej plnom obsahu a rozsahu. V zmysle ust. § 60 z.č. 110/2019 je úrad oprávnený voči Predávajúcemu/Spravcovi pri porušení povinnosti, ktoré Predávajúcemu/Správcovi stanovuje zákon, uložit opatrenia k odstraneniu zistených nedostatkov a stanoviť primeranú lehotu na ich odstránenie, keďže Úrad vykonáva, ktrem iného, kontrolu nad činnosťou Predávajúceho/Správcu. Možné priestupky na strane Predávajúceho/Správcu, ako právnickej osoby, špecifikuje ust. § 63 v jeho plnom obsahu a rozsahu.


10.V zmysle ust. § 66 ods. 4 v tzv. prechodných ustanovenich, informácie, ktoré Predávajúci/Správca spracoval pred dňom vyhlásneia účinnosti z.č. 110/2019, to je do 24.4.2019, podľa z.č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, sú verejne prístupne poča doby 18 (slovom osemnástich) mesiacov, odo dňa účinnosti zákona č. 110/2019.

10.1.V zmysle ust. § 66 ods. 7 súhlas Kupujúceho s poskytnutím svojich osobných údajov na účely ich spracovania, sa uchovávania do účinnosti z.č. 110/2019a posudzuje sa podľa z.č. 101/2000 Zb., a to len vtedy, ak bol ich súhlas Kupujúcim udelený v súlade sa nariadením Európského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

10.2.Zákon č. 110/2019 zrušuje popri iných ďalších zákonov, zákon č. 101/2000 Zb.


11.Záverené ustanovenie

11.1.V prípade, že zmluva obsahuje aj časti v inom, než v jazyku českom, zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah sa riadi právom Českej republiky.Týmto nie sú dotknuté práva Kupujúceho/Spotrebiteľa, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2.Predávajúci v zmysle zákona o evidenci tržieb je povinný Kupujúcemu vystaviť doklad o zaplatení. Súčasne je povinný prijatú platbu/ tržbu zaevidovať online u správcu dane. V prípade technického výpadku potom naj-neskôr do do 48 (slovom štyridsiatich ôsmych hodin).

11.3.Ak niektoré z ustanovení Obchodných podmienok je neplatné alebo neúčinné, alebo sa neplatným stane, neplatné ustanovenie nahradí ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému opatreniu čo najviac približuje. Neplatnosťou jedného alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia, nie je dotknutá platnosť ostatných ustano-vení Obchodných podmienok.

11.4.Prevádzková doba internetového obchodu je nepretžitá od 0.00 do 24.00 hod. denne.

11.5.Kúpna zmluva, vrátane Obchodných podmienok je Predajcom archivovaná v elektronickej podobe a nie je prístupná.

11.6.Prílohu Obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy. (verím, že ho máte a mal by byť prístupný pre predávajúceho s možnosťou jeho stiahnutia;pozn. prekladateľa).

11.7.Kontaktné údaje Predávajúceho: adresa pre posielanie písomností Zámečnická, CZ-779 00 Olomouc, adresa elektronickej pošty info@alori.cz, telefón +420 778 062 860 alebo prostredníctvom elektronickej adresy info@alori.sk, telefón +421 948 774 524.

12.8.Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 30.4.2019.

Hore