Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti ALORII NANO DISTRIBUTION, s.r.o., IČO: 07396252, so sídlom: Zámečnická 2, 779 00 Olomouc Česká republika, zapísaná v registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 68326.

I.Všeobecné ustanovenia

1.Reklamačný poriadok Predávajúcho je spracovaný podľa ostanovenia zákona č. 89/2012 Zb., nového Občianskeho zákonníka Českej republiky v jeho aktuálnej časovej verzii, účinnej od1.12.2018 (ďalej len "NOZ ČR") a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), vzťahuje sa na tovar, pri ktorom si Kupujúci uplatňuje právo, vyplývajúce zo zodpovednosti za kazy/poškodenian (ďalej len "Reklamácia").

2.Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchopdných podmieno Predávajúceho. Kupujúci uzatvorením Kúpnej zmluvy (ďalej len "Zmluva"), vyjadruje svoj súhlas s Obchodnými podmienkami a s týmto Reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že sa nimi riadne oboznámil.

3.Zákazníkom internetového obchodu alori.sk je alebo Kupujúci/spotrebiteľ v zmymsle ust. 2 ods. 1 písm.

a)zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len "Kupuúci/spotrebiteľ") alebo Kupujúci/podnikateľ, ktorý pri uzatváraní Zmluvy a plnenia zo Zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len "Kupujú/podnikatel"). V Reklamačnom poriadku sú oba typy Kupujúcich pomenované ako "Kupujúci".

4.Predávajúci pri uzatváraní Zmluvy a plnení zo zmluvy koná v rámsi svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je podnikateľom, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov, Kupujúcemu dodáva produkty výroby alebo služby.


II.Zodpovednosť Predávajúceho

1.Predávajú je voči Kupujúcemu zodpovený za to, že tovar pri prevzatí Kupujúcim je bez kazov/poškode-nia. Predávajúci je predovšektkým zodpovedný za to, že

a).v dobe, kedy Kupujúci tovar prevzal, má vec vlastnosti, na ktorej sa zmluvné strany dohodi, a ak takéto dohodnutie o vlastnosti veci chýba, Predávajúcí ju popísal Kupujúcí ju očakáva s ohľadom na charakter tovaru a na základe reklamy prevádzanej Predávajúcim,

b)vec sa hodí na účel, ktorý Predávajúci popisuje, alebo na účel, na ktorý sa obvykle používa,

c)vec zodpovedá vlastnostiam, alebo prevedeniu zmluvného vzorku, či predlohe,

d)vec je v zodpovedajúcom množstve, miere obsahu alebo hmotnosti a

e)vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2.Predávajúci prikladá k tovaru daňový doklad, tento slúži na uplatnenie reklamácie Kupujúceho.

3.Predávajúci nesie zodpovenosť za kaz/poškodenie tovaru, ktorú konštatoval len odborník.

a)Vzmysle ust. § 4 ods 1 "NOZ ČR" sa má zato, že každá svojprávna osoba má rozum priemerného človeka, ako aj schopnosť tento používať s obvyklou starostlivosťu a opatrnosťou a že toto každý od takejto osoby môže v právnom styku dôvodne očakávať.

b) Ak právny predpis ustanovuje určitý následok závislým na vedomosti niekoho, myslí sa tým vedomosť osoby, ktorá je schopná zvážiť okolnosti, ktoré v jej postavení museli byť jej jasné. Takto to platí, pokiaľ právny predpis spojuje určitý následok s existenou pochybnosti.

4.V zmysle ust. § 2170 "NOZ ČR" Kupujúcemu nemá právo z kazového/poškodeného plnenia Kupujúcim, pokiaľ Kupujúci už pri preberaní tovaru/veci vedel, že má kaz, alebo pokiaľ Kupujúci kaz/poškodenie sám spôsobil.

5.V zmysle ust. § 2113 "NOZ ČR" Predávajúci sa sa zaväzuje, že vec bude počas určitej doby spôsobilá na použitie a na obvyklý účel, alebo, že si zachová obvyklé vlastnosti. Predávajúci/výrobca uviedol na obale tovaru Dátum spotreby, do ktorého je tovar použiteľný.


III.Právo Kupujúceho na reklamáciu a zákonná lehota na uplatnenie reklamácie

1.Kupující je oprávnený uplatniť si právo z kazu/z poškodeného tovaru.

2.Kupujúci nie je oprávnený uplatniť si právo z kazu/z poškodeného tovaru, ak od Predávajúceho kúpil tovar za nižšiu cenu v dôsledku kazu/poškodenia, pre ktorý bola Kupujúcemu poskytnutá nižšia cena a tento kaz v zmysle ust. § 2164 "NOZ ČR" nebráni používať vec/tovar na určený účel.

3.V zmysle ust. § 19 ods. 3 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), reklamácia musí byť vybavená Kupujúcim bez zybtočného odkladu, najneskôr však do 30 slovom (tridsiatich) dní, odo dňa uplatnenia reklamácie Kupujúcim.

a)Lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po skutočnosti, rozhodujúcej pre deň riadneho uplatnenia reklamácie, pričom k riadnemu uplatneniu reklamácie dochádza už oznámením a poukázaním na kaz/poškodenie spotrebiteľom/Kupujúcim.

b)Tovar, ktorý chcete Predávajúcemu poslať za účalom reklamácie, zabaľte bezpečne do vhodného prepravného obalu spolu s vyplneným reklamačným lístkon, a to na adresu Kupujúceho: Alori Nano Distribution s.r.o.,Reklamace, Zámečnická 2, CZ - 799 00 Olomouc. Na akékoľvek otázky v súvislosti s reklamáciou a reklamovaným tovarom nás kontaktujte, prosím, na telefónnom čísle +421 948 774.

c)V zmysle ust. § 19 zákona č. 634/1992 Zb. zákona o ochrane spotrebiteľa, Predávajúci, resp. ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii okamžite.

d)V zložitých prípadoch do 3 (troch) pracovných dní.

e)Do tejto doby sa nezapočítava doba primeraná charakteru výrobku/tovaru, ktorá je potrebná k odbornému posúdeniu kazu.

f)Plynutie 30 dňovej lehoty končí uplynutím 30 dní (slovom tridsiatich) dní, ak posledný deň lehoty pripadne na víkend alebo sviatok, posledným dňomna reklamáciu je najbližší pracovný deň.

g)V zmysle ust.§ 2170 "NOZ ČR" Kupujúci nemá právo z kazového plnenia, v prípad, že o tomto kaze/poškodení vedel ešte pre prevziatím veci/tovaru, alebo v prípade, že kaz/poškodenie Kupujúci spôsobil sám.

1.Medzi pojmami "lehota na vybavenie reklamácie" a "reklamačná lehota" je rozdiel,

a)lehota na vybavenie reklamácie je lehota, počas ktorej Predávajúci má reklamáciu vybaviť a reklamovaný kaz/poškodenie ododstrániť.

b)reklamačná lehota v zmysle ust. § 1921 ods. 2 "NOZ" je lehota na uplatnenie reklamácie zo strany Kupujúceho.

2.Kupujúci/spotrebiteľ je povinný preukázať, že jeho nárok na reklamáciu je oprávnený, to znamená, okrem upozornenia na kaz/poškodenie, Predávajúcemu doloží miesto, cenu a dátum zakúpenia tovaru, a to doložením predajného dokladu alebo iným hodnoverným spôsobom.


IV.Kazy z podstatného a nepodstatného poušenia zmluvy

1.V zmysle ust. § 2016 "NOZ ČR", ak je kazové plnenie Predávajúceho podstatným porušením Zmluvy, Kupujúci má právo na odstránenie kazu/poškodenia dodaním nového tovaru/veci, alebo veci chýbajúcej, má právo:

a)na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

b)odstúpit od Zmluvy

2.Kupující Predávajúcemu oznámi, ktoré z týchto práv si zvolil, a to pri oznámení kazu na tovare alebo bez zbytočného odkladu, po oznámení kazu na tovare. Kupujúci voľbu bez súhlasu Predávajúceho nemôže zmeniť.

3.V zmysle ust. § 2107 "NOZ ČR" v prípade, že kazové plnenie je nepodstatným porušením Zmluvy, Kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

4.V zmysle ust.§ 2109 "NOZ ČR" Kupujúci Predávajúcemu po dodaní novéto tovaru vráti na svoje náklady tovar, ktorý mu bol pôvodne Predávajúcim.dodaný

5.V zmysle ust. § 2111 "NOZ ČR" v prípade, že Kupujúci Predávajúcemu neoznámi kaz na tovare včas, nemá právo na odstúpenie od Zmluvy.


V.Tovar predávaný za nižšu cenu a jeho reklamácia

1.Ak sa na tovare/výrobku, predávaného za nižšiu cenu vyskytne skrytý kaz, ktorý znemožňuje jeho použitie na daný účel z funkčného hľadiska, Kupujúci má právo výrobok reklamovať v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

2.Ak bola cena tovaru/výrobku znížená z dôvodov výpredaja, Predávajúci zopovedá za kazy na predávaom tovare v plnom rozsahu.


VI.Iinformujeme vás, že máte právo aj na mimosúdne riešenie prípadného spotrebiteľského sporu, ktorý vyplýva z Kúpnej zmluvy. Spotrebitel má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, a to podaním návrhu na zahájenie mimosúdneho riešenia sporu. Tento návrh nikdy nepodáva Predávajúci, len spotrebiteľ, fyzická osoba, nie však spotrebiteľ/podnikateľ v rámi svoje podnikateľskej činnosti, alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.Informujeme vás ďalej, že návrh na zahájenie mimosúdneho riešenia sporu, možete poslať na ČOI, to je skratka Českej obchodnej inšpekcie, a to len v prípade, že ve veci nerozhodol súd, nebol vydaný rozhodcovský nález a ani nebolo zahájené konanie pred súdom.

2.Návrh na zahájenie mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu je možné najlepšie podať prostredníctvom internetového formulára.

Hore